späť

Svetový deň vody

Svetový deň vody je medzinárodný deň oslavy vody a hlavne príležitosť dozvedieť sa viac o problémoch súvisiacich s vodou.

Svetový deň vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od tej doby sa koná každoročne. Každý rok udáva agentúra OSN UN-WATER, ktorá koordinuje činnosť OSN súvisiacu s problematikou vody, tému Svetového dňa vody zodpovedajúcu súčasnej alebo budúcej výzve.

Témou Svetového dňa vody pre rok 2016 sa stala:
,,Voda a zamestnanosť" („Water and jobs“)
 

Dnes:

  • takmer polovica pracovníkov - 1,5 miliardy ľudí – pracuje v odvetviach súvisiacich s vodou a takmer všetky pracovné miesta sú závislé na vode a na ľuďoch, ktorí sa starajú o jej bezpečnú distribúciu.

  • 1 miliarda ľudí pracuje v poľnohospodárstve, rybolove a lesníctve. Dostatok kvalitnej vody je centrom ich prežitia.

  • Každú hodinu zomrie 35 ľudí na ochorenia prenosné vodou. Týmto úmrtiam je možné predchádzať dobrou vodou a kanalizáciou.

Téma v roku 2016 „Voda a zamestnanosť“ sa zameriava na to, ako dostatočne množstvo a kvalita vody môžu meniť životy a živobytie pracovníkov a dokonca transformovať spoločnosť a ekonomiku.

Pitná voda patrí k základným životným potrebám a jej odpovedajúci príjem (spolu s príjmom ďalších tekutín) je nielen podmienkou pre správne fungovanie všetkých procesov v ľudskom tele, ale prispieva aj k duševnej pohode človeka. Pokiaľ jej kvalita nezodpovedá hygienickým požiadavkám, môže spôsobiť rôzne zdravotné problémy akútneho či chronického charakteru.

Za kvalitu pitnej vody vo verejnom vodovode zodpovedá prevádzkovateľ. Táto voda je pravidelne kontrolovaná prevádzkovateľom aj príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za kvalitu pitnej vody vo vlastnej studni je zodpovedný zas jej majiteľ. Vo vlastných studniach sú často zvýšené koncentrácie dusičnanov a dusitanov, či zvýšené hodnoty mikrobiologických ukazovateľov, najmä v poľnohospodársky využívaných, alebo často zaplavovaných oblastiach. Dusičnany a dusitany v koncentráciách presahujúcich limitné hodnoty pri akútnom pôsobení ohrozujú zdravie dojčiat, pri dlhodobom príjme zvyšujú riziko vzniku niektorých závažných ochorení.

Pri príležitosti svetového dňa vody bude

dňa 21.03.2016 (pondelok)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši
poskytovať poradenské služby pre občanov v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie, úpravy pitnej vody, ochrany vodných zdrojov a ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Pre občanov bude zabezpečené bezplatné vyšetrenie kvality pitnej vody zo súkromných vodných zdrojov (studne, vrty) v ukazovateľoch dusitany a dusičnany.
 

Pre vyšetrenie kvality pitnej vody je potrebné doniesť
dňa 21.03.2016 (pondelok)
v čase od 7,30 -11,00
na Regionálny úrad verejného zdravotníctva o Veľkom Krtíši
0,3 l vody (zo studne alebo vrtu) v čistej, dobre vypláchnutej plastovej nádobe
 

SVETOVÝ DEŇ VODY 2016“
22. MAREC 2016
„Voda a zamestnanosť“
(Water and Jobs).

späť