Nebezpečné výrobky - RAPEX

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Veľkom Krtíši

Banícka č.5, 990 01 Veľký Krtíš
🌐 www.ruvzvk.sk
ruvzvk@uvzsr.sk
047/ 48 307 47 alebo 047 / 48 127 20

www.health.gov.sk     www.uvzsr.sk

RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) je rýchly  
informačný systém spoločenstva (Community Rapid Information  
System), ktorý zabezpečuje výmenu informácií o nebezpečných  
výrobkoch nepotravinového charakteru medzi Európskou komisiou,  
členskými štátmi Európskej únie a štátmi Európskeho hospodárskeho  
priestoru - Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskym kráľovstvom.

Cieľom tohto výstražného systému je zabezpečiť, aby sa k spotrebiteľom  
nedostali nebezpečné výrobky, ktoré by ohrozovali jeho zdravie a  
bezpečnosť. Zároveň sa jednotlivé členské štáty informujú o prijatých  
opatreniach zameraných na zamedzenie výskytu nebezpečných výrobkov na  
trhu v Európskej únii. RAPEX slúži aj na monitorovanie efektívnosti fungovania  
trhového dozoru v jednotlivých krajinách a je základom pre vypracovanie a  
prijatie opatrení na ochranu trhu na úrovni Spoločenstva

Do systému RAPEX sa povinne hlásia všetky nebezpečné  
spotrebiteľské výrobky, ktoré predstavujú závažné riziko pre zdravie a  
bezpečnosť spotrebiteľov okrem:

• potravín a krmív (RASFF - Rýchly výstražný systém pre potraviny a  
krmivá)
• liekov, zdravotníckych pomôcok, zdravotníckych zariadení a prístrojov

RAPEX je týždenne aktualizovanou databázou oznámení, ktoré majú  
pôvod:

• od výrobcov alebo distribútorov, ktorí zistili, že uviedli na trh nebezpečné  
výrobky a oznamujú dobrovoľne túto skutočnosť príslušnému národnému  
orgánu
• alebo ide o prípady nebezpečných výrobkov, zistených národnými  
orgánmi dozoru trhu.