späť

Svetový deň boja proti rakovine - 4.február

Prevencia onkologických chorôb zahŕňa skupinu špecifických postupov, ktoré smerujú k zníženiu rizika vzniku nádorov a skorému zisteniu malignity (zhubnosti) v organizme.
Prevencia musí byť komplexná a dotýkať sa nielen vzniku a včasného záchytu zhubných nádorov, ale takisto dôsledkov progresie (postupu) a liečby nádorovej choroby, čo znamená záchyt návratu nádorovej choroby včas, teda v období, keď je ešte stále liečiteľné.

Prevenciu možno rozlíšiť na tri základné druhy prevencií - primárnu, sekundárnu a terciárnu. Každý druh tejto prevencia má vlastnú charakteristiku, ktorá sa zameriava na rôznorodú skupinu osôb.

Primárna prevencia proti rakovine

 

Hlavným cieľom primárnej prevencie je zabránenie vzniku ochorenia. V súhrne sa jedná o ovplyvňovanie rizikových faktorov a činností spojených so zdravým životného štýlom. Aplikácia primárnej prevencie má znížiť v našom prípade výskyt onkologických ochorenia.
  Nutná podpora primárnej prevencie pri rakovinových ochoreniach je dôležitá v týchto oblastiach:

 • Boj proti fajčeniu, najmä v mladších vekových skupinách u žien
 • Programy pre odvykanie od fajčenia a liečbu závislosti na tabaku
 • Boj s alkoholizmom, najmä chronickým pitím destilátov
 • Ochrana pokožky pred neúmernou expozíciou slnečného žiarenia
 • Eradikácia infekciou Helicobaterií pylori
 • Vakcinácia proti hepatitidám
 • Vakcinácia proti papillomavírusom
 • Výchovu k zdravej výžive a zdravému životnému štýlu, a to už na školách
 • - Analýzy a hodnotenia komerčných produktov z hľadiska možnej karcinogenity
 • - Analýza stavu životného prostredia z hľadiska karcinogenity, napríklad vodných zdrojov

Sekundárna prevencia proti rakovine

 

Sekundárna prevencia sa zameriava na činnosti, ktorých cieľom je včasné rozpoznanie a vyhľadanie vzniknutého ochorenia. Zameriava sa na rizikové skupiny vzhľadom k rizikovosti onkologického ochorenia. Aplikácia sekundárnej prevencie má ovplyvniť mortalitu onkologických pacientov. V onkologickom prípade sa jedná o skoré zachytenie zhubných nádorov.

Čím skôr bude onkologické ochorenie diagnostikované, tým skôr začne liečba v ranom štádiu choroby. U sekundárnej prevencie onkologického ochorenia je dôležitým faktorom skríning. Tým dochádza k lepšej prognóze ochorenia. V rámci sekundárnej prevencii proti vzniku rakoviny by sa mali vykonávať tieto činnosti:

 • Skríning rakoviny prsníka
 • Skríning rakoviny krčka maternice
 • Skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka
 • Kampane na záchytávanie melanomických foriem, najmä po letnej sezóne
 • Dispenzarizácia (pravidelné sledovanie pacienta s určitou chorobou) jedincov so zvýšeným dedičným rizikom vzniku nádoru na základe rodinnej anamnézy, onkologenetických konzultácií a v indikovaných prípadoch genetickom testovaní
 • Preventívne onkologické prehliadky zohľadňujúce vekovo špecifická onkologických rizík
 • Odborovo špecifické depistáže (cielené v včasné vyhľadávanie chorých, ale aj zdrojov chorôb v celej populácií) prekanceróz a skorých nádorov vo stomatológii, ORL, pneumológií, gastroenterológií, gynekológii, urológii či hematológií
 • Pilotné a cieľové štúdie zamerané na metodológiu skorého záchytu rakoviny prostaty
 • Pilotné a cieľové štúdie zamerané na metodológiu skorého záchytu rakoviny pľúc u rizikových skupín
 • Pilotné štúdie zamerané na včasnú diagnostiku nádorov pečene, žlčových ciest, pankreasu a obličiek
 • Pilotné štúdie zamerané na včasnú diagnostiku nádorov u seniorov ako špecifickej skupiny s vysokým onkologickým rizikom a limitovanými možnosťami kombinovanej liečby

Terciárna prevencia proti rakovine

Terciárna prevencia je súhrn činností, ktoré sú zamerané proti vzniku komplikácií už diagnostikovaného a liečeného ochorenia s cieľom zabrániť jeho opakovaniu a progresii. Hlavným cieľom terciárnej prevencie je včasne zachytiť prípadný návrat nádorového ochorenia po primárnej liečbe.

           

* Zdroj informácií: Runkasová, A.: Problematika prevence onkologického onemocnění ve výchove ke zdraví. 2015. Brno

 

späť