Povinné zverejňovanie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, Banícka č. 5,  
99001 Veľký Krtíš (ďalej len „RÚVZ Veľký Krtíš“) v zmysle aktuálnej legislatívy má  
povinnosť zverejňovať dokumenty v zmysle zákona:

Zákon č. 546/2010 zo 9.decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964  
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú  
niektoré zákony.

Zákon č. 211/2000 Z.z. zo 17. mája 2000, o slobodnom prístupe k  
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode  
informácií).
ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV
Zmluvy v zmysle platnej legislatívy sú zverejnované v Centrálnom registri zmlúv.

KOLEKTÍVNA ZMLUVA
Kolektívna zmluva na rok 2022 pre zamestnancov RÚVZ Veľký Krtíš

ZVEREJŇOVANIE OBJEDNÁVOK
ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR