Poradne RÚVZ

Rizikové faktory životného štýlu: Rizikové faktory ohrozenia zdravia:
nezdravá výživa nadváha, vysoký krvný tlak, cukrovka, vysoký cholesterol
fajčenie vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol
fyzická inaktivita nadváha, vysoký krvný tlak, cukrovka, vysoký cholesterol
stres vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, cukrovka
alkohol vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, cukrovka
Hlavným rizikovým faktorom chronických, život ohrozujúcich, neprenosných ochorení, napríklad diabetu typu 2
a srdcovo-cievnych ochorení (CVD = cardiovascular disease) (t. j. mŕtvica a cievne ochorenie srdca) je obezita. Viac informácií a možnosť vypočítať si svoje BMI nájdete na stránke
Základná poradňa zdravia zabezpečuje:

• základné biochemické vyšetrenie z kapilárnej krvi prístrojom Reflotron (tukový metabolizmus vrátane výpočtu  
rizika arterosklerózy, cukor v krvi)
• meranie krvného tlaku
• výpočet indexu telesnej hmotnosti ( BMI, WHR )
• v anamnéze sa zisťuje pracovné zaradenie, fajčenie, pohybová aktivita, stravovacie návyky
• poskytovanie poradenstva
• vyšetrenie pľúc - prístrojom Spirometer - určenie veku pľúc

Vyšetrenia sa vykonávajú každý deň od 7,30 hod. do 11,00 hod.
Termín vyšetrenia je možné dohodnúť osobne alebo telefonicky na č. 047 / 48 127 34.

Poradenstvo je bezplatné, na odber krvi je potrebné prísť nalačno.

Zdravotný stav ovplyvňujú rizikové faktory životného štýlu: nezdravá výživa, fajčenie, fyzická inaktivita, alkohol,  
stres. Jednotlivé rizikové faktory životného štýlu môžu byť spúšťacím mechanizmom ochorení, ktoré môžu viesť k  
vážnemu ohrozeniu zdravia.
Ak má klient záujem byť odborne vedený v zmenách stravovacích návykov, môže sa prihlásiť do nadstavbovej
poradne - Poradne zdravej výživy.

Poskytuje pre klientov:
• informácie o zásadách správnej výživy
• oboznámenie sa s Odporúčanými výživovými dávkami pre obyvateľstvo /OVD/ SR
• možnosť stanovenia % tuku v tele
• výpočet energetickej a biologickej hodnoty celodennej stravy z napísaného jedálnička a jej vyhodnotenie vo
vzťahu k OVD (odporúčaným výživovým dávkam)
• poradenstvo na ozdravenie výživy

Poradňa poskytuje služby podľa dohody s klientmi. Možnosť telefonického objednania cestou základnej poradne
zdravia na telefónnom čísle 047 / 48 127 34 alebo e-mailom vk.felberova@uvzsr.sk

Klienti, ktorí majú záujem ohľadne správnej životosprávy sa môžu informovať na e-mail : vk.felberova@uvzsr.sk
Pravidelná telesná aktivita má preventívnu a terapeutickú úlohu. Pred zaradením klienta do POPA okrem vyšetrenia v základnej poradni zdravia je každému klientovi vyhotovený EKG záznam a % telesného tuku. Po absolvovaní testu zdatnosti je klientom stanovená optimálna pohybová aktivita a ponúknuté odborné poradenstvo.

Bližšie informácie môže každý získať na tel. č. 047 / 48 127 34 alebo e-mailom na: vk.foltanova@uvzsr.sk
Cieľom poradenských centier zdravotnej výchovy a podpory zdravia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov. Súčasťou poradenského centra sú:

• Základná poradňa zdravia
• Poradňa zdravej výživy
• Poradňa nefarmakologického znižovania tlaku krvi
• Poradňa pohybovej aktivity