Oddelenia RÚVZ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši,  
Banícka č. 5, 99001 Veľký Krtíš má celkovo 8 oddelení:

• Osobný úrad
• Oddelenie hygieny životného prostredia
• Oddelenie hygieny výživy
• Oddelenie hygieny detí a mládeže
• Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva
• Oddelenie epidemiológie
• Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
• Oddelenie HTČ
Vedúca oddelenia: Ing. Magdaléna KOVÁCSOVÁ
Tel.: 047/48 127 22
E-mail: vk.kovacsova@uvzsr.sk

Hygiena životného prostredia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu  
vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie a jednotlivca.

Cieľom hygieny životného prostredia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vytváraním  
takých podmienok v životnom prostredí , ktoré zabezpeeia alebo prispejú k ochrane zdravia  
človeka, jeho zdravému vývoju, fyzickej a psychickej pohode.

Náplňou práce je presadzovať zásady a hygienické požiadavky:

- v procese územného plánovania a pri realizácii vybraných hygienicky významných investícií
- pri výrobe a zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou
- pri povoľovaní vody na kúpanie na prírodných a umelých kúpaliskách
- pri poskytovaní zdravotníckych, sociálnych , osobných ,rekreaených a ubytovacích služieb  
vrátane bývania
- pri určovaní osobitného režimu v území a pri vymedzovaní a využívaní pásiem hygienickej  
ochrany
- pri nakladaní s nebezpečným odpadom
- pri pohrebníctve

V rámci posudkovej činnnosti a pri výkone štátneho zdravotného dozoru presadzuje  
zabezpečenie zdravých životných podmienok, pracovných podmienok, presadzuje ochranu  
zdravia pred hlukom, vibráciami a neionizujúcim žiarením vo vonkajšom prostredí a v obytnom  
prostredí. Vydáva stanoviská pri integrovanom povoľovaní stavieb, vykonáva opatrenia pri  
mimoriadnych situáciách, povodniach a hromadných podujatiach.

V rámci špecializovaných úloh úradov verejného zdravotníctva pracovníci odboru monitorujú  
kvalitu vody a zhromažďujú základné údaje, zabezpečujú ich prenos, uchovávanie a  
vyhodnotenie výsledkov.
Vedúca oddelenia: MVDr. Erika FELBEROVÁ
Tel.: 047/48 127 31
E-mail: vk.felberova@uvzsr.sk

Hygiena výživy je interdisciplinárny medicínsky odbor , ktorý sa podieľa na riešení ochrany
zdravia populácie.Hygiena výživy sa zaoberá od vysoko špecializovaných typov špeciálnej a
špecializovanej individuálnej výživy, cez všetky typy nemocničnej nutrície, dietetiku, spoločné
stravovanie /reštauračné a závodné /, až po bežnú výživu obyvateľstva. Hygiena výživy pri
svojejpráci využíva metódy a výsledky rôznych biologických a technických vied, ktoré súvisia s
výživou.

Oddelenie hygieny výživy rieši úlohy v okruhu :

Fyziológie výživy

• analyzuje stav zdravia populácie vo vzťahu k zisteným rizikám v procese výživy
• sleduje hygienickú problematiku spoločného stravovania / vrátane nemocničného, ústavného 
  a kúpeľného stravovania / so zvláštnym zreteľom na biologickú hodnotu, a zdravotnú 
  nezávadnosť hotovej stravy
• vykonáva výchovnú a poradenskú činnosť so zvláštnym zreteľom na ovplyvňovanie
  stravovacích zvyklostí obyvateľov

Hygieny požívatín

• sleduje hygienickú bezchybnosť, zdravotnú nezávadnosť a biologickú hodnotu potravinových 
   surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov, pri dovoze, v prvovýrobe, vo výrobe
výrobkov, pri úchove a doprave požívatín a pri predaji požívatín
• sleduje výskyt alimentárnych nákaz a otráv a vypracováva návrhy opatrení na ich prevenciu
odborne posudzuje návrhy na zavedenie správnej výrobnej praxe , hodnotí monitoring kontrolných
kritických bodov pracovníkmi potravinárskych zariadení a ich verifikáciu
sleduje a hodnotí pracovné prostredie potravinárskych prevádzok , dodržiavanie osobnej hygieny,
zdravotnej a odbornej spôsobilosti ich zamestnancov vrátane managementu
vykonáva expertíznu činnosť pri posudzovaní zdravotnej bezchybnosti požívatín a
potravinárskych surovín
posudzuje stavebno - technické a prevádzkové podmienky z hygienického hľadiska v
zariadeniach potravinárskej činnosti
posudzuje návry umiestnenia potravinárskych prevádzok , poskytuje konzultácie k projektovým
dokumentáciám z hľadiska riešenia hygienickej problematiky potravinárskych zariadení
posudzuje hygienickú bezchybnosť strojno - technologického vybavenia potravinárskych
zariadení a dopravných prostriedkov
posudzuje zásobovania pitnou vodou potravinárskych zariadení
posudzuje odstraňovania odpadov z potravinárskych zariadení

Hygiena predmetov bežného používania

výkon štátneho zdravotného dozoru nad zdravotnou bezchybnosťou predmetov prichádzajúcich
do styku s požívatinami, resp. do kontaktu s ľudským telom / napr. potravinárske stroje, obaly,
uzávery, kozmetické prostriedky /
expertízna činnosť pri posudzovaní zdravotnej bezchybnosti predmetov bežného používania
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš zverejňuje v spolupráci s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vypracovať a zverejniť na webovom sídle ministerstiev, Úradu verejného zdravotníctva SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a regionálnych úradov informačný materiál, ktorý obsahuje základné požiadavky na príručky a usmerňujúci dokument Európskej komisie, ktorý napomáha podnikom k zavádzaniu zásad správnej hygienickej praxe HACCP (tvorbe príručiek), s prepojením na zoznam schválených  národných príručiek dostupných na portáli Európskej komisie.

Vedúca oddelenia: Ing. Adriena BALÍKOVÁ, MPH
Tel.: 047/48 127 29
E-mail: vk.balikova@uvzsr.sk

Odbor hygieny detí a mládeže plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, podpory správneho životného štýlu detí a mládeže a výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín.

Náplňou oddelenia hygieny v rámci ochrany a podpory zdravia je:

monitorovať a vyhodnocovať zdravotný stav detí a mládeže
monitorovať a vyhodnocovať telesný rast detí a mládeže
sledovať a hodnotiť pozitívne a negatívne vplyvy prostredia a životného štýlu na vývin organizmu a jeho zdravotný stav so zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a porúch
vykonávať štátny zdravotný dozor nad plnením povinností stanovených zákonom a predpismi súvisiacich s ochranou, podporou a rozvíjaním zdravia detí a mládeže, vykonávať úradnú kontrolu potravín
podieľať sa na spracovávaní, presadzovaní a vyhodnocovaní opatrení a programov na ochranu zdravia a zdravého životného štýlu detí a mládeže, všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývinu detí a mládeže a prevencie vybraných chorôb a porúch
vykonávať identifikáciu zdravotných rizík a navrhovať riešenia v oblasti ochrany, podpory a rozvíjania zdravia detí a mládeže
výsledky získané výkonom štátneho zdravotného dozoru realizovať cielenými intervenčnými opatreniami zameranými na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení i iných porúch zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, podpory správneho životného štýlu detí a mládeže
vykonávať metodickú, expertíznu, konzultačnú a poradenskú činnosť v rámci svojej pôsobnosti
kontrolovať účinnosť opatrení a rozhodnutí vydaných orgánmi verejného zdravotníctva
vykonávať zber, spracovanie, analýzu a prenos informácií medzi oddelením hygieny detí a mládeže a súvisiacimi odbormi
podieľať sa na zabezpečení odbornej prípravy na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky závažné činnosti
spolupracovať s ostatnými odbormi verejného zdravotníctva a s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, masovokomunikačnými prostriedkami a s inými organizáciami nemedicínskeho zamerania
Vedúci oddelenia: Mgr. Zdenka KOVÁČOVÁ
Tel.: 047/48 127 28
E-mail: vk.kovacova@uvzsr.sk

Sleduje a hodnotí vzťahy medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím  
(telesnú, duševnú a sociálnu pohodu).

Usmerňuje celospoločenskú a zdravotnícku prevenciu ochorení a poškodení zdravia v súvislosti s  
výkonom práce, so zohľadnením a skúmaním aj mimopracovných vplyvov.

Zaoberá sa ovplyvňovaním rozvoja a podpory zdravia pracovníkov.

Zabezpečuje výkon štátneho zdravotného dozoru nad ochranou zdravia pri práci.

• sleduje bionegatívne a biopozitívne vplyvy faktorov pracovného prostredia na zdravie  
pracovníkov za účelom ochrany a rozvoja ich zdravia a pracovnej pohody,
• sleduje podmienky práce vybraných skupín pracovníkov, ďalej vykonávajúcich rizikové  
práce, mladistvých, žien, a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou,
• analyzuje a hodnotí príčiny vedúce k poškodeniam zdravia špecifickými a nešpecifickými  
faktormi práce a pracovného prostredia, analyzuje príčiny zhoršovania pracovného komfortu,
• navrhuje opatrenia na optimalizáciu pracovných podmienok a prispôsobovaniu práce  
telesným a duševným schopnostiam pracovníkov,
• podieľa sa na príprave podkladov a vypracovávaní programov efektívnej ochrany zdravia  
pracujúcej populácie, podieľa sa na ich realizácii a vyhodnocovaní dosiahnutých výsledkov,
• odborne usmerňuje fyzické a právnické osoby pri vytváraní podmienok na pozitívny rozvoj  
zdravia pracovníkov,
• odborne usmerňuje a aktívne sa podieľa na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a  
pracovníkov v oblasti vytvárania zdravých pracovných podmienok a starostlivosti o zdravie  
pracovníkov,
• kontroluje dodržiavanie legislatívnych úprav na ochranu zdravia človeka pri práci,
• využíva represívne opatrenia pri zistení situácií ohrozujúcich zdravie a pri neplnení opatrení  
uložených pri výkone štátneho zdravotného dozoru,
• vykonáva konzultačnú a expertíznu činnosť pre zdravotnícke i nezdravotnícke organizácie  
za účelom presadzovania a realizácie opatrení primárnej prevencie najmä
Vedúca oddelenia: PhDr. Mária KOTOROVÁ
Tel.: 047/48 310 29
E-mail: vk.kotorova-epida@uvzsr.sk

             Epidemiológia je medicínsky odbor, ktorý skúma výskyt a rozdelenie infekčných a iných spoločensky závažných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť.

             Predmetom činnosti odboru je analýza výskytu chorôb a zdravia populácie, vzájomné vzťahy medzi ľuďmi a prostredím s dôrazom na zisťovanie faktorov podporujúcich vznik ochorenia, resp.ich príčiny. Študuje vzťahy medzi človekom a prostredím, predovšetkým so zreteľom na možnosti prevencie hromadného výskytu ochorení. Predmetom záujmu epidemiológie sú akútne a chronické choroby a chorobné stavy infekčného i neinfekčného pôvodu, ktoré sú zdravotne, ekonomicky i sociálne závažné. Predmetom odboru epidemiológie je aj štúdium zdravej populácie, exponovanej rizikám, zamerané na analýzu ochranných faktorov, ktoré môžu zabrániť vzniku ochorenia a pôsobia priaznivo na vývin a zdravie človeka.

             Cieľom epidemiológie je prispievať k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti, k ochrane a upevneniu zdravia, ako aj k predĺženiu života a jeho kvality u jednotlivcov a populácie.

              Z hľadiska zamerania činnosti odboru a praktických potrieb sa epidemiológia rozdeľuje na epidemiológiu infekčných chorôb a epidemiológiu neinfekčných chorôb. Predmetom štúdia takto konštituovaného odboru je proces šírenia nákazy, t.j. vzájomné vzťahy prameňa pôvodcu nákazy, uskutočnenia prenosu nákazy, stavu vnímavosti populácie, ako aj rozličných faktorov biologickej, prírodnej a sociálnej povahy a ďalej otázky metodológie preventívnych i represívnych opatrení..

             Všetky všeobecne platné epidemiologické zákonitosti uvedené v charakteristike odboru sa vzťahujú aj na nozkomiálne (nemocničné) nákazy. Nozokomiálne (nemocničné) nákazy sú infekcie získané počas pobytu v zdravotníckom zariadení, spravidla v príčinnej súvislosti s diagnostickým alebo terapeutickým zákrokom. Prejavujú sa až po určitom časovom pobyte v nemocnici, prípadne až po jej opustení. Vnímavosť pacientov podporuje oslabenie organizmu chorobou a diagnostické a terapeutické invazívne zákroky. Prameňom nákazy nemocničných infekcií bývajú sami pacienti, zdravotnícki pracovníci a návštevníci nemocnice.

             Oddelenie kontroluje dodržiavanie zásad prevencie nemocničných nákaz - výstavbu a vybavenosť zdravotníckych zariadení, organizáciu prevádzky zdravotníckych zariadení, úroveň lekárskych a ošetrovateľských výkonov. Pri výskyte nemocničných nákaz vykonáva oddelenie represívne opatrenia.

             Priamo na problematiku nemocničných nákaz nadväzuje dezinfekcia a sterilizácia. Dezinfekcia je súbor opatrení zameraných na ničenie choroboplodných mikroorganizmov, resp.pôvodcov infekcie. Sterilizácia je usmrtenie všetkých živých mikroorganizmov na povrchu predmetov. Oddelenie sa zoberá aj kontrolou účinnosti sterilizačného procesu.