Odborná spôsobilosť

Registre osôb s osvedčením na vykonávanie
epidemiologicky závažných činností
Odborná spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti

Regionálny úrad verejného zdravotníctva zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej  
spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné  
činnosti podľa § 15 ods. 2, § 16 ods. 29 -31zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane ,  
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

a) v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení,
b) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
c) pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
d) pri výrobe kozmetických výrobkov

Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti alebo dokladom  
o absolvovaní príslušného odborného vzdelania - diplomom, vysvedčením vzdelávacích  
inštitúcií ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 k vyhláške č. 585/2008 Z. z.:

01. lekárska fakulta
02. farmaceutická fakulta
03. fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce
04. prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia
05. veterinárna fakulta
06. fakulta chemickej a potravinárskej technológie
07. stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby
08. fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve
09. stredná zdravotnícka škola
10. stredná hotelová škola
11. stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu  
vo farmaceutickej výrobe
13. stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby
13. stredné odborné učilište vodohospodárske
14. stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo
15. vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore  
kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o        ľudské telo, ktorému akreditáciu  
vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
16. stredná veterinárna škola

Epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorou možno pri zanedbaní  
postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť vznik alebo  
šírenie prenosného ochorenia ( zák. č. 355/2007 Z. z. § 2 ods. 1 písm. r , vyhl. MZ SR č.  
585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných  
ochorení, § 22 ).

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva na  
základe úspešne vykonanej skúšky pred komisiou zriadenou regionálnym úradom  
verejného zdravotníctva.

V Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši je  
zriadená komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie  
epidemiologicky závažnej činnosti podľa § 15 ods. 2, písm. a, b, c zák. č.  
355/2007 Z. z.
 
Epidemiologicky závažná činnosť - výroba kozmetických výrobkov - informácie o  
skúškach odbornej spôsobilosti možno získať na Úrade verejného zdravotníctva  
Slovenskej republiky v Bratislave (www.uvzsr.sk)
 
Nákup, predaj a spracúvanie húb - informácie o skúškach odbornej spôsobilosti  
možno získať v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici  
(www.vzbb.sk)  

Práca s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a práca s  
prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie -  
informácie o skúškach odbornej spôsobilosti možno získať v Regionálnom úrade  
verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (www.vzbb.sk)  

Práca s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a jedovatými látkami a  
prípravkami - informácie o skúškach odbornej spôsobilosti možno získať v  
Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (www.vzbb.sk)  

Pre žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na obchodovanie s veľmi jedovatými  
látkami a prípravkami, s jedovatými látkami a prípravkami, s dezinfekčnými prípravkami  
na profesionálne použitie alebo s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na  
profesionálne použitie, ktoré sú určené konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení a  
ich distribúciu a pre žiadateľa o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi  
jedovatých látok a prípravkov, jedovatých látok a prípravkov, dezinfekčných prípravkov na  
profesionálne použitie alebo prípravkov na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne  
použitie platia ustanovenia § 16 ods. 12, 18 - 27 zákona č. 355/2007 Z. z.
 
Platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie epidemiologicky  
závažnej činnosti:
S účinnosťou od 1.6.2010 na základe zákona č. 136/2010 Z.z. sa osvedčenia o odbornej  
spôsobilosti, oprávnenia a povolenia na činnosti vymedzené zákonom č. 355/2007 Z.z.  
udeľujú na dobu nerčitú.
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. 5. 2010 sa považujú za  
osvedčenia udelené na dobu neurčitú.

Osvedčenia udelené a platné na dobu určitú do 30. mája 2010 alebo skôr sa končia  
dňom uvedeným na osvedčení (je potrebné znova požiadať o udelenie odbornej   
spôsobilosti).

Podľa § 16 ods. 34 zákona č. 355/2007 Z. z. sa odborná spôsobilosť uznáva  
osobám, ktoré získali potrebnú kvalifikáciu v inom členskom štáte alebo inom  
štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb. Register  
odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný.
Register odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažných činností:
ŠTUDIJNÝ MATERIÁL

Odborná spôsobilosť - na výkon epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (.pdf)