späť

Pripravenosť kúpalísk na LTS 2019

V okrese Veľký Krtíš sú v prevádzke dve kúpaliská: Termálne kúpalisko KUPKO Dolná Strehová od 1.6.2019 a Letné kúpalisko KRTKO vo Veľkom Krtíši od 15.6.2019.

Počas KS 2019 sú na TK v Dolnej Strehovej prevádzkované vonkajšie aj vnútorné bazény. V časti wellness sú tri vnútorné bazény s celoročnou prevádzkou: rekreačný bazén, sedací bazén a detský bazén. Vo vonkajšom areáli je prevádzkovaných 6 sezónnych bazénov: viacúčelový, zábavný, vírivý, rekreačný, detský a oddychový bazén. Od 22.6.2019 budú na TK KUPKO v Dolnej Strehovej v prevádzke 2 nové tobogány.

Na biokúpalisku KRTKO je návštevníkom k dispozícii biobazén vybudovaný ako umelá vodná plocha a vonkajší neplavecký bazén. Počas KS bude v prevádzke aj Krytá plaváreň a bude prepojená s biokúpaliskom. Pred uvedením kúpalísk do prevádzky bol v ich areáloch vykonaný ŠZD a predložené vyhovujúce výsledky mikrobiologických a fyzikálno-chemických rozborov bazénových vôd podľa požiadaviek prílohy č. 2 a č. 3 k Vyhl. MZ SR č. 308/2012. Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.
Počas KS bude voda na kúpaliskách pravidelne podľa požiadaviek Vyhl.308/2012 Z.z. kontrolovaná prevádzkovateľom a 2- krát cez letnú sezónu bude kvalita vody vo vonkajších bazénoch skontrolovaná pracovníkmi RÚVZ. Prevádzkovatelia zabezpečujú kontrolu kvality vody v spolupráci s akreditovaným laboratóriom ALS SK, s.r.o., Rimavská Sobota.

O priebehu KS v našom okrese pravidelne informujeme na IS vodanakupanie.sazp.sk s aktualizáciou 1- krát týždenne.

 

späť