Dokumenty

Výška poplatkov
Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia 50 €
Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia 10
Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti 30
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 20
Vydanie duplikátu osvedčenia 10
Zákon NR SR číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch:

§4

Oslobodenie od poplatkov

(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:

a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov podľa XVI.  
sadzobníka,
b) diplomatický zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré  
podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(2) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o  
sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), o  
zdravotnom poistení, o priestupkoch, o zamestnanosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania  
právnickými osobami alebo fyzickými osobami za úhradu.

(3) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná  
dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Ak chcete požiadať o vydanie záväzného posudku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, alebo o preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, stiahnite si tlačivá žiadostí:

NOVÉ formuláre pre podávanie žiadosti na RÚVZ Veľký Krtíš:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade s Národným projektom Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva vypracoval vzory prevádzkových poriadkov:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš zverejňuje v spolupráci s podpredsedníčkou vlády a ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vypracovať a zverejniť na webovom sídle ministerstiev, Úradu verejného zdravotníctva SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a regionálnych úradov informačný materiál, ktorý obsahuje základné požiadavky na príručky a usmerňujúci dokument Európskej komisie, ktorý napomáha podnikom k zavádzaniu zásad správnej hygienickej praxe HACCP (tvorbe príručiek), s prepojením na zoznam schválených  národných príručiek dostupných na portáli Európskej komisie.

Právoplatné rozhodnutia
V súlade s § 20 ods. 16 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov orgán úradnej kontroly potravín zverejňuje na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti.

Rozhodnutie 9_2022_628_5_3153 (.pdf)
zverejnené 28.09.2022