späť

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi si pripomíname každý rok s cieľom posilniť celosvetovú činnosť a spoluprácu s cieľom dosiahnuť spoločnosť bez drogovej závislosti. Tento deň sa zameriava na zvýšenie povedomia o probléme, ktorý nezákonné drogy predstavujú pre spoločnosť.

Akčný plán realizácie Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2017 – 2020 v rezorte zdravotníctva je výsledkom spolupráce dotknutých rezortov a zástupcov občianskej spoločnosti a bol vypracovaný na základe súčasného vývoja situácie, kde je potrebné okrem iného zabezpečiť univerzálnu prevenciu, a to výchovou predovšetkým detí a mládeže k zdravému životnému štýlu, zdravotnou osvetou v oblasti drogovej problematiky a užívania legálnych i nelegálnych návykových látok. Podľa údajov akčného plánu sú v Slovenskej republike najrozšírenejšími a najužívanejšími drogami metamfetamín a rastliny rodu Cannabis. Na území Slovenskej republiky bol zaznamenaný aj výskyt kokaínu, extázy, hašiša a fentanylu. Na Slovensku si udržuje prvenstvo medzi nelegálnymi drogami vo všeobecnej populácii a najmä v mladších vekových skupinách užívanie marihuany. V roku 2016 na Slovensku podstúpilo liečbu pre užívanie nezákonných drog 3 253 osôb, čo je 59,9 osôb na 100 000 obyvateľov ( v roku 2015 bolo liečených 2 720 osôb).

V porovnaní s rokom 2015 je to viac o 533 osôb a je to najvyšší počet pacientov za posledných desať rokov (oproti roku 2007 kedy bolo liečených 1985 osôb sa ich počet zvýšil o 1268 osôb). Tradične najvyššie zastúpenie medzi liečenými užívateľmi drog majú muži.

U žien podstupujúcich liečbu sa v sledovanom desaťročnom období prepočítaný počet na 100 000 obyvateľov zvýšil zo 14,4 v roku 2007 na 21,7 v roku 2016 , počet mužov sa v prepočte na 100 000 zvýšil z 60,5 v roku 2007 na 100/100 000 v roku 2016.

Percentuálne zastúpenie osôb liečených pre problémy so stimulačnými látkami – 38,1%, ďalej pre problémy s kanabisom 22,7% a heroínom 21,1%. Najčastejším dôvodom liečby bolo v užívanie stimulačných látok ako primárnej drogy, čo sa týkalo 1239 osôb, pričom ich počet každoročne rastie. O vyšší prírastok sa v roku 2016 postarali ženy ( zo 191 liečených v roku 2015 narástol počet žien liečených v roku 2016 pre problémy so stimulanciami na 251). Druhým najčastejším dôvodom liečby je od roku 2015 kanabis. V roku 2016 sa pre problémy s touto primárnou látkou liečilo 739 osôb; o 114 mužov viac než v roku 2015. Nárast od roku 2007 je v prepočte na 100 000 osôb je viac než dvojnásobný – zo 6,0/100 000 na 13,6/100 000. Užívanie opiátov má síce dlhodobo skôr klesajúcu tendenciu, od roku 2015 je však badať mierny nárast aj v tejto skupine primárnej drogy. Prevahu majú muži, ktorých v roku 2016 pribudlo 166. Nezanedbateľné zvýšenie v počtoch bolo však zaznamenané aj u žien, pričom zvýšenie z 99 v roku 2015 na 174 liečených žien pre problémy s heroínom v roku 2016 znamená takmer 75% nárast.

Čo sa týka legálnych návykových látok, tak v oblasti alkoholu bol v roku 2013 schválený Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020. Akčný plán zdôrazňuje multisektoriálny charakter riešenia problémov súvisiacich s alkoholom, spotrebu alkoholu v Slovenskej republike a súčasne zohľadňuje aj možnosti a kompetencie na úrovni jednotlivých rezortov.

späť