Aktuálne informácie z činnosti oddelenia hygieny detí a mládeže počas letnej turistickej sezóny 2004

 

      Počas trvania letnej turistickej sezóny 2004 pracovníčky oddelenia hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vykonávajú štátny zdravotný dozor zotavovacích podujatí organizovaných na území okresu Veľký Krtíš.
Na území okresu Veľký Krtíš sa nachádza účelové rekreačné zariadenie - Fidorka v lokalite obce Horné Plachtince, ktoré poskytuje pre deti z okresu Veľký Krtíš a iných okresov ubytovacie služby a celodenné stravovanie v 10 dňových turnusoch.
Hotel Róza v Koprovnici v spolupráci s cestovnou kanceláriou Cevarm, Bratislava organizuje pobyt detí v 10 dňových turnusoch s možnosťou využitia bazénov miestneho kúpaliska.
V lokalite obce Vinica, na lúke Zväz skautov maďarskej národnosti tradične usporiada letný výcvikový kurz v trvaní 10 dní. Ubytovanie pre účastníkov je zabezpečené v stanoch, obedy sú dovážené z miestnej reštaurácie, raňajky a večere sa pripravujú v poľnej kuchyni tábora.
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí - eRKo - OC Veľký Krtíš v misijnom dome Osušie organizuje detský letný tábor v trvaní 7 dní.

Informácie pre usporiadateľov zotavovacích podujatí:

  1. V zmysle § 13j usporiadateľ zotavovacieho podujatia je povinný písomne oznámiť zotavovacie podujatie najmenej 30 dní pre jeho začatím orgánu na ochranu zdravia príslušnému podľa miesta konania zotavovacieho podujatia, prípadne podľa miesta jeho začiatku, ak ide o putovné zotavovacie podujatie.
  2. Výsledok posúdenia zdravotného stavu dieťaťa uvedie ošetrujúci lekár v prihláške na zotavovacie podujatie. Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o tom, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a ošetrujúci lekár nenariadil karanténne opatrenie nesmie byť staršie ako jeden deň.