späť

 Archív článkov

 Európsky týždeň boja proti drogám  

Zneužívanie látok sa týka škodlivého alebo nebezpečného požívania psychoaktívnych látok vrátane alkoholu a nelegálnych drog. Požitie psychoaktívnych látok môže viesť k syndrómu závislosti - skupine behaviorálnych, kognitívnych a fyziologických javov, ktoré sa objavujú po opakovanom požívaní látky.

 SVETOVÝ DEŇ DIABETU – 14. NOVEMBER  

Presne 14. novembra 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, považovaný za hlavného z objaviteľov inzulínu.  V roku 1923 dostal za tento objav Nobelovu cenu.
Tento sviatok bol prvýkrát oslavovaný v roku 1991 na podnet Medzinárodnej  federácie diabetu, ako reakcia na rapídne stúpajúcu incidenciu cukrovky v celosvetovom meradle. Dnes už predstavuje globálnu epidémiu so život ohrozujúcimi komplikáciami.

 Projekt „Chránime našich pacientov. Očkujeme sa proti chrípke.“  

Projekt vstupuje do svojho 3. ročníka. Aj tento rok sa môžu prostredníctvom webstránky k projektu zapojiť ďalšie zodpovedné ambulancie a zdravotnícke zariadenia a pridať sa tak k viac ako 100 doteraz zapojeným zdravotníckym zariadeniam na www.chranimenasichpacientov.sk

 MOST 2017 - Deň srdca - 29. september 2017  

Ako každý rok sa aj v tomto roku uskutoční kampaň MOST „ Spolu chránime vaše srdcia“, ktorej cieľom je zvýšiť informovanosť vedúcu k lepšiemu zdravotnému stavu obyvateľstva v oblasti kardiovaskulárneho zdravia.  V mesiaci september sa realizuje edukačná činnosť na podporu tohto cieľa s vyvrcholením počas Dňa srdca, ktorý sa uskutoční 29.septembra 2017 na území celej SR.

 Kvalitná pitná voda - podmienka dobrého zdravia  

V ochrane a podpore zdravia má zdravotne bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. Kvalitná pitná voda je nenahraditeľnou zložkou pitného režimu a najdôležitejšou súčasťou potravinového reťazca.

 31. máj – Svetový deň bez tabaku  

Heslo tohtoročnej kampane znie: Tabak – hrozba pre rozvoj
Poradňa zdravia RÚVZ pozýva všetkých fajčiarov, aby si prišli dať zmerať obsah oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a zistiť, do akej miery sú závislí na nikotíne. Zároveň sa na základe spirometrického vyšetrenia dozvedia, či fajčenie ovplyvnilo fungovanie ich pľúc.

 Národná kampaň - Umývaj si ruky – zachrániš život  

Dňa 5. mája 2017 sa uskutoční 9. ročník kampane „SaveLives: „CleanYourHands“ (Umývaj si ruky – zachrániš život), ktorý je súčasťou programu Svetovej zdravotníckej organizácie „FirstGlobalPatientSafetyChallange - CleanCareIsSafercare. Hlavným cieľom kampane je poukázať, že správna hygiena a dezinfekcia rúk patria medzi najdôležitejšie spôsoby prevencie nozokomiálnych nákaz a šírenia rezistencie mikroorganizmov na antibiotika.

 „Vyzvi srdce k pohybu 2017“   

Opakovane v dvojročných intervaloch prebieha na Slovensku táto celonárodná, medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie.
Venujte sa vo svojom voľnom čase pohybovým činnostiam minimálne počas 4 týždňov za sebou od 20.3.2017 do 11.6.2017.

 Týždeň mozgu 2017 

Vo svete sa oslavuje od roku 1996, vo viac ako 60 krajinách sveta. Slovensko sa tento rok zapojí do kampane desiatykrát. Podobne ako v minulom roku majú Slováci vo všetkých krajoch Slovenska možnosť vypočuť si prednášky o mozgu, zapojiť sa do zaujímavých diskusií a workshopov alebo rôznym spôsobom potrápiť svoje mozgové závity.
Tento rok pripadne Týždeň mozgu na 13. - 19. marca 2017.
 

 Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou                         

Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ktorú zostavilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe podkladov poskytnutých Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR.hu.

 1. december - Svetový deň AIDS 

HIV/AIDS je stále vážnym celospoločenským problémom. Týka sa štátov, komunít, rodín aj jednotlivcov. V roku 2015 bolo vo svete približne 36,7 miliónov ľudí a odhaduje sa, že každoročne sa nakazí vírusom HIV 1,9 milióna dospelých.

  


 14. november - Svetový deň diabetu 

Svetový deň diabetu je celosvetová kampaň, ktorá sa každoročne koná za účelom zjednotenia medzinárodnej komunity chorých na cukrovku a za účelom zvyšovania povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch, liečbe a komplikáciách. Svetový deň diabetu nám, bohužiaľ, každý rok pripomína, že počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje.  

 20. október - Svetový deň osteoporózy 

ČO JE OSTEOPORÓZA?
Ide o postupné, pomalé znižovanie hustoty a kvality kostí spôsobujúce oslabenie kostry a zvýšené riziko zlomenín, najmä v oblasti chrbtice, zápästia a stehnovej kosti. U niektorých chorých sa nemusí prejaviť žiadnymi ťažkosťami, no choroba napreduje. Prvým prejavom nezriedka býva až osteoporotická zlomenina, ktorá sa objaví náhle ako ,,blesk z jasného neba”, často aj po pôsobení nepatrného tlaku.  

 Svetový deň duševného zdravia – 10. október 2016 

Svetový deň duševného zdravia si pripomíname od roku 1991, aby sme upriamili pozornosť na problematiku duševného zdravia. Tento deň poskytuje príležitosť pre všetkých zainteresovaných v duševnom zdraví, aby hovorili o svojej práci a o tom, čo je potrebné urobiť, aby sa starostlivosť o duševné zdravie stala realitou pre ľudí na celom svete.  

 Deň srdca - 29. 9. 2016 

Pod záštitou Slovenskej nadácie srdca prebieha už 10. ročník zdravotno-výchovnej kampane MOST, ktorej cieľom je informovať občanov o najzávažnejších rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení a tým zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov.  

 Celoslovenská súťaž - "Najlepšia protidrogová nástenka" 

Urad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky organizuje druhý ročnik celoslovenskej súťaže  s názvom "Najlepšia protidrogová nádstenka".
Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016.
Súťaž je určená pre 7. ročníky základných škôl na celom  území Slovenskej republiky.

 31. máj – Svetový deň bez tabaku 

Fajčenie patrí medzi tie rizikové faktory chronických neprenosných ochorení, ktoré majú závažné negatívne dopady na zdravie obyvateľstva.
Poradňa zdravia RÚVZ pozýva všetkých fajčiarov, aby si prišli dať zmerať obsah oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a zistiť, do akej miery sú závislí na nikotíne.

 Kampaň hygieny a dezinfekcie rúk 

5. máj. 2016 - kampaň „Save Lives: Clear Your Hands“ („Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challange – Clean Care Is Safer care“

 Európsky imunizačný týždeň (EIW) 

Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO/EUROPE) vyhlásil 11. ročník EIW, ktorý bude prebiehať v dňoch od 24. do 30. apríla 2016. Témou ročníka je „CLOSE THE IMMUNIZATION GAP“ / „VYPLŇME MEDZERU V IMUNIZÁCII“.

 Svetový deň zdravia 

Svetový deň zdravia - 7. apríl - si pripomíname od roku 1950 ako výročie vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 1948.

 Svetový deň vody 

Svetový deň vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od tej doby sa koná každoročne. Každý rok udáva agentúra OSN UN-WATER, ktorá koordinuje činnosť OSN súvisiacu s problematikou vody, tému Svetového dňa vody zodpovedajúcu súčasnej alebo budúcej výzve.
 

 Týždeň mozgu 

Tak ako každý rok v marci, aj tento rok budeme oslavovať Týždeň mozgu. Partnerské organizácie z celého sveta zorganizujú kopec aktivít zameraných na zvýšenie povedomia o najdôležitejšom ľudskom orgáne. Slovensko sa do akcie zapojí deviaty krát. Bude to v týždni
od 14. do 20. marca 2016.
 

 Svetový deň proti rakovine 

Výskyt zhubných nádorov v celej populácii neustále stúpa. Preto Medzinárodná únia proti rakovine vyhlásila 4. február za Svetový deň proti rakovine, aby sa neustále zvyšovalo povedomie o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch a aj liečbe. Podľa údajov z onkoportálu GLOBOCAN bol v roku 2012 na prvom mieste u mužov kolorektálny karcinóm s 2347 prípadmi ochorenia, u žien patrilo prvé miesto rakovine prsníka s 2643 prípadmi ochorenia. Druhým najčastejšie sa vyskytujúcim zhubným ochorením u žien bol kolorektálny karcinóm a rakovine krčka maternice patrilo piate miesto.

 14. november – SVETOVÝ DEŇ DIABETU 

Proti diabetu treba vyraziť včas, lebo aj obezita je jedným z rizikových faktorov podieľajúcich sa na vzniku diabetu 2. typu!

 10.október - Svetový deň duševného zdravia 

Svetový deň duševného zdravia vyhlasuje každoročne 10.októbra Svetová federácia duševného zdravia v spolupráci s WHO.
Ciel'om je zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia.
Heslom Svetového dňa duševného zdravia pre rok 2015 je „Dôstojnosť pre duševné zdravie“

 OSTEOPORÓZA 

Požiadajte svojho lekára o zhodnotenie rizika osteoporózy a nechajte si zmerať minerálnu hustotu kostí. Na základe výsledkov lekár potom stanoví odporúčania, ako predísť ďalšej zlomenine


 „Prichádza chrípková sezóna“ 

Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom chrípky. Klinicky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 - 40 ?C. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za jeden až tri dni od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky do piatich dní odoznejú. Úplné uzdravenie obvykle nastáva až do štyroch týždňov od prvých príznakov.

 Svetový deň bez tabaku 2015 

Poradňa zdravia RÚVZ vo Veľkom Krtíši pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku
organizuje dňa 2.júna 2015 v čase od 8,30 do 12,00
Deň otvorených dverí,
počas ktorého si fajčiari môžu dať zmerať obsah oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu
a stanoviť vek svojich pľúc na základe spirometrického vyšetrenia.
V tomto čase môžete v uliciach mesta stretnúť aj študentov gymnázia, ktorí s nami spolupracujú a budú rozdávať zdravotno-informačné materiály súvisiace s fajčením.
V prípade priaznivého počasia nás nájdete pred budovou RÚVZ na Baníckej ulici vedľa tenisových kurtov.
Príďte a využite možnosť dozvedieť sa viac o svojom zdraví a možnostiach, ako si ho zlepšiť.

 Svetový deň pohybom ku zdraviu  

Svetový deň pohybom ku zdraviu zaradila Svetová zdravotnícka organizácia do svojho kalendára už v roku 2002, keď sa zistilo, že fyzická inaktivita je ročne príčinou viac ako 2 mil. úmrtí vo svete. Venovaný mu je 10. máj.


 10. ročník Európskeho imunizačného týždňa  

V dňoch od 20.4. – 25.4. bude prebiehať už 10. ročník Európskeho imunizačného týždňa - EIW. Tohtoročná kampaň je zameraná na zaplnenie medzery v oblasti očkovania a obnovenie záväzku na imunizáciu na politickej, odbornej i osobnej úrovni. Očkovanie predstavuje najúčinnejšíprostriedok, ktorým možno znížiťvýskyt a šírenie infekčných ochorenív populácii.


 Svetový deň zdravia - Bezpečnosť potravín 

Každoročne si odborná i laická verejnosť pripomína 7. apríla - Svetový deň zdravia (World Health Day).
Bezpečnosť potravín: „od farmy na tanier, robme potraviny bezpečné" je témou Svetového dňa zdravia 7. apríla 2015. V tento deň sa spoločne zameriavame na pripomenutie, aká je dôležitá bezpečnosť potravín po celej dĺžke potravinového reťazca v globalizovanom svete, od výroby, dopravy, prípravy po spotrebu.

 „Vyzvi srdce k pohybu“  

6. ročník celoslovenskej kampane zameranej na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie bude prebiehať v období od od 23.3.2015 do 14.6.2015.

 23.marec 2015 Svetový deň vody 

Témou Svetového dňa vody sa v roku 2015 na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov stala „Voda a udržateľný rozvoj“, ktorá zdôrazňuje prepojenie vody so všetkými oblasťami života. Občania nášho okresu majú príležitosť dozvedieť sa viac o  vode dňa 23.3.2015. 

 Týždeň mozgu 2015 

Už po ôsmykrát sa Slovensko zapojí do celosvetovej akcie „Týždeň mozgu“, ktorá bude prebiehať  od 16. do 22. marca 2015. Jej cieľom je znovu upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o možnostiach prevencie ochorení mozgu.

 ZDRAVOTNÝ DOHĽAD PRE ZAMESTNANCOV 

Od 1.08.2014 Zákon NR SR č. 204/2014 mení a dopĺňa Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Predmetom novely je okrem iného aj úprava povinností zamestnávateľa, týkajúca sa ochrany zdravia pri práci.

 20. október – Svetový deň osteoporózy 

Osteoporóza je systémové ochorenie kostry, ktoré sa definuje ako zníženie obsahu kostnej hmoty a narušenie mikroarchitektúry kostného tkaniva zapríčiňujúce zvýšenú krehkosť, z čoho vyplýva zvýšené riziko zlomenín už pri minimálnom úraze (definícia WHO).
Osteoporóza je jedným z najzávažnejších ochorení kostí. Je charakterizovaná znížením obsahu kostnej hmoty, zmenami mikroštruktúry a funkcie kosti. Dôsledkom týchto zmien je znížená kvalita kostného tkaniva a zvýšené riziko zlomenín kostí.
Celosvetové štatistiky hovoria, že každá 3. žena a každý 5. muž nad 50 rokov sú ohrození rizikom osteoporotickej zlomeniny. Na zvyšujúce sa riziko ochorenia upozorňuje od roku 1996 Svetový deň osteoporózy

 Súťažno-vzdelávacia aktivita „Hovorme o jedle“ 

Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 13. 10. 2014 do 17. 10. 2014 druhý ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“. Aktivita je určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike.

 Deň srdca 

MOST je celonárodná edukačno-informatívna kampaň, ktorá je súčasťou Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev. Počas nej idú zdravotnícki pracovníci do ulíc s cieľom informovať obyvateľstvo o najzávažnejších rizikových faktoroch srdcovo-cievnych ochorení, o poznaní ich správnych hodnôt a o tom, ako ich dosiahnuť alebo udržať v správnych číslach. V mestách po celom Slovensku sú zriadené meracie miesta, kde si môžu okoloidúci dať bezplatne odmerať tlak krvi, cholesterol, BMI, obvod pása a dozvedieť sa, ako znížiť svoje riziko na čo najnižšiu mieru.

 Vírusové ochorenie Ebola – Informácia pre cestujúcich  

Čo je Ebola?
Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné ochorenie spôsobené vírusom Ebola, ktoré často končí smrťou.
Ochorenie sa prenáša priamym kontaktom s krvou alebo inými telesnými tekutinami (napr. sliny, moč) živých alebo mŕtvych nakazených ľudí. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení.
Človek sa môže nakaziť aj priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých či uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako opice, lesné antilopy alebo netopiere.

 26. jún – Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami 

Tento deň vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na pripomenutie cieľa, ktorý členské štáty prijali v roku 1987 – vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí.

 Ako sa chrániť pre kliešťom  

Jarné obdobie so sebou prináša zvýšený výskyt kliešťov prevažne v nízkych porastoch a v tráve. Rovnako ako na lúkach a lesných čistinkách ich môžeme nájsť aj v blízkosti obydlí, v parkoch a na miestach, kde sa hrávajú deti. Preto je nutné na to myslieť a denne pred sprchovaním kontrolovať prípadné prisatie kliešťa. Ostražitosť je potrebná predovšetkým kvôli závažným ochoreniam, ktoré nimi môžu byť prenesené. Ide predovšetkým o lymeskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu.

S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť detí aj dospelých Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb pripravil informačné letáky, v ktorých nájdeme užitočné informácie o kliešťoch, ako sa pred nimi chrániť, ako ich správne odstrániť a ako sa prejavujú spomínané ochorenia.


 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou v okrese Veľký Krtíš 

Celkový počet obyvateľov žijúcich v obciach s verejným vodovodom je 43 884, z toho je 38 787 napojených na verejný vodovod. V okrese Veľký Krtíš žije 45 280 obyvateľov, čiže 85,66 % obyvateľov okresu je napojených na verejný vodovod.

           V okrese Veľký Krtíš sú v prevádzke naďalej dva skupinové vodovody: HLF a skupinový vodovod Plachtince, zásobujúce 29 834 ľudí pitnou vodou. V 12 obciach okresu je vybudovaný miestny vodovod.


 Kvalita pitnej vody - verejné vodovody v okrese Veľký Krtíš 

Zásobovanie obyvateľov okresu V.Krtíš pitnou vodou sa od roku 2011 výrazne zlepšilo, neboli problémy s nedostatkom vody, voda z verejných vodovodov je dodávaná kontinuálne, počas roku 2013 nebola potrebná jej regulácia z dôvodu nedostatku. Tak isto nebolo nariadené náhradné zásobovanie pitnou vodou počas mimoriadnych udalostí.


 "Bezpečný návrat domov" 

Podľa výsledkov posledného prieskumu ESPAD (Európsky školský prieskum o alkohole a drogách)  z roku 2011, ktorý sa zrealizoval  u študentov vo vekových skupinách 15 – 16 ročných,  Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou prevalenciou fajčenia, nakoľko 39% študentov uviedlo denné fajčenie cigariet. 36% slovenských chlapcov a 20% dievčat uviedlo opitosť jeden a viackrát  počas jedného mesiaca. Desiatky mladých ľudí, ktorí boli v roku 2013 po dopravných nehodách ošetrení alebo hospitalizovaní v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.

 Praktická forma Očkovacieho kalendára na rok 2014 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., prináša pre verejnosť praktickú formu Očkovacieho kalendára na rok 2014 s cieľom zvýšiť zdravotné uvedomenie občanov a podpory prevencie.

 Informácie o umelých kúpaliskách 

Počas LTS sú v prevádzke vonkajšie bazény na termálnom kúpalisku KUPKO v Dolnej Strehovej a umelé prírodné kúpalisko KRTKO vo Veľkom Krtíši. Informácie o prevádzke kúpalísk počas LTS si môžete pozrieť na stránke http://vodanakupanie.sazp.sk .
V hoteli Aquatermál v Dolnej Strehovej sú počas celého roka v prevádzke tri vnútorné bazény. V súčasnosti je mimo prevádzky Krytá plaváreň vo Veľkom Krtíši, kde je prevádzka prerušená iba počas LTS, v čase prevádzkovania kúpaliska KRTKO.
 

 Výskyt nového typu vírusu vtáčej chrípky A(H7N9) u ľudí v Číne 

Dňa 31. marca 2013 čínske úrady prvýkrát oznámili Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) výskyt nového typu vírusu vtáčej chrípky A(H7N9). Od polovice februára 2013 bolo v Číne laboratórne potvrdených 33 prípadov infekcie ľudí novým typom vírusu vtáčej chrípky A(H7N9). Z celkového počtu chorých ochoreniu doteraz podľahlo deväť osôb. V klinickom obraze dominovali vysoká teplota, kašeľ, zápal dýchacích ciest a dýchavičnosť. U niektorých chorých sa rozvinula ťažká pneumónia. Viac ako 600 blízkych kontaktov chorých je pod lekárskym dohľadom.

 RODIČIA NEPODCEŇUJTE VÝZNAM OČKOVANIA DETÍ ! 

Účinnosť očkovania je vo svete i na Slovensku jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.
Priaznivú situáciu u nás vo výskyte ochorení si väčšinou laická verejnosť vysvetľuje tak, že ďalšie očkovanie proti nim už nie je potrebné. Skutočnosť je však taká, že sa tieto nákazy nevyskytujú preto, lebo detská populácia je systematickým očkovaním pred nimi dobre chránená. Treba si uvedomiť, že pri súčasnom intenzívnom pohybe obyvateľstva vo svete, nie je vylúčené zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny vrátane Slovenska.

 Svetový deň zdravia 

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia organizuje RÚVZ Veľký Krtíš Poradňa zdravia v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
dňa 9.4.2012 od 8.00 hod – do 12.00 hod bezplatné vyšetrenia.

 „Vyzvi srdce k pohybu“  

5. ročník celoslovenskej kampane zameranej na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie bude prebiehať v období od 8.4.2013 do 30.6.2013.

 Deň otvorených dverí 

Poradňa zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva vo Veľkom Krtíši pozýva občanov pri príležitosti Svetového dňa zdravia na „Deň otvorených dverí“.
Ústredným mottom Svetového dňa zdravia pre rok 2013 je:
„Kontroluj svoj tlak krvi“
.

 Týždeň mozgu 

Cieľom medzinárodnej akcicie „Týždeň mozgu“ je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou akcie je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.
Dňa 14.3.2013 uskutočnia pracovníčky poradne zdravia prednášku pre verejnosť na tému "mozog, jeho fungovanie a trénovanie pamäti".

 Informácia o cukrovinkách (wafle z Poľska) vyrobených zo sušeného  mlieka, v ktorom bol nájdený jed na hlodavce  

Dňa 21. 1. 2013 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zaslané výstražné oznámenie Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá o cukrovinkách/wafle z Poľska vyrobených zo sušeného mlieka, v ktorom bol nájdený jed na hlodavce. Sušené mlieko bolo použité ako zložka na výrobu 9 druhov waflových trubičiek s rôznymi náplňami v spoločnosti Magnolia Sp. z o.o., Poľsko.

 Informácia o aktuálnej situácii vo výskyte chrípky 

Chrípka patrí medzi najčastejšie infekčné ochorenia respiračného systému. Každoročne
postihuje veľké množstvo l udí aje nielen medicínskym, ale aj spoločenským problémom.
Chrípka môže klinicky prebiehať od ľahkých foriem až po ťažké ochorenia, ktoré môžu
končiť smrťou. Vírusy chrípky sa šíria najmä kvapôčkovou infekciou a vyznačujú sa vel'kou
antigénnou premenlivosťou. Chrípka má na Slovensku sezónny charakter a chrípková sezóna
trvá od začiatku októbra do konca apríla.

 Ako predísť chrípke 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou pripravil pre verejnosť informačný plagát ,,Ako predísť chrípke“ s cieľom zamerať sa na prevenciu vzniku a šírenia chrípky a posilniť informovanosť verejnosti.

 Svetový deň AIDS 2012  

Dňa 1. 12. 2012 si v Slovenskej republike (SR) aj vo svete pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie.

 Október - mesiac úcty k starším 

Mesiac október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť.
Aby si človek do vysokého veku zachoval dobré zdravie, mal by už v mladosti a v strednom veku viesť správny spôsob života. Podmienkou radosti a uspokojenia zo života je telesné a duševné zdravie. Mnohí už stoja na prahu obdobia, v ktorom sa postupne strácajú životné sily, fyzické i psychické  schopnosti, prichádzajú zdravotné ťažkosti a stráca sa životný elán. Rozumný človek predvída a pripravuje sa na starobu, aby jeho život vo vyššom veku obohacovala biologická, ekonomická a spoločenská aktivita.

  10.máj - svetový deň Pohybom ku zdraviu 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2002 rozhodla iniciovať a zaradiť do svojho kalendára nový svetový deň pod názvom - Pohybom ku zdraviu a navrhla, aby sa týmto dňom stal 10 máj.

 24. marec 2012 - Svetový deň TBC (World TB Day) 

Heslo:
Skoncujme s tuberkulózou dnes - Stop TB in my lifetime
  
Téma:
Spoločne za svet bez tuberkulózy - Call for a world free of TB
24. marec je svetovým dňom boja proti tuberkulóze.

 VÝZNAM PRAVIDELNÉHO POVINNÉHO OČKOVANIA 

Svet, kde sa po narodení ocitá dieťa, je svetom nepredstaviteľne zložitým. Je v ňom nie len to čo vidíme, ale aj čo voľným okom nevidíme-mikrosvet. Ten je podstatne zložitejší ako sa nám zdá na prvý pohľad.
Mikrosvet obsahuje množstvo vírusov a baktérií, bez ktorých by život ani nemohol existovať. Ale medzi týmito „ dobrými „ mikroorganizmami sú aj také, ktoré u ľudí vyvolávajú rôzne aj veľmi závažné ochorenia. Ak by sme neboli proti týmto mikroorganizmom chránení, malo by to ďalekosiahle následky na zdravie a život nás všetkých. Ako to vlastne príroda zariadila?

 EHES - European Health Examination Survey 

Projekt EHES (Zisťovanie zdravia Európanov) vznikol z dôvodu nutnosti získania kvalitných a porovnateľných údajov o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe. 
Získané informácie budú použité na plánovanie zdravotnej politiky, preventívnych aktivít, potrieb zdravotnej starostlivosti v závislosti od socioekonomických podmienok a veku.

 Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí - DOTAZNÍK 

Hluk v životnom prostredí je v súčasnosti považovaný za jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov väčších miest nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. 
Úrad verejného zdravotníctva SR sleduje súčasné trendy v tejto problematike, okrem iného aj 
prostredníctvom názorov a postrehov občanov. Sprístupnil preto na internete elektronický dotazník 
k problematike hluku určený pre širokú verejnosť. 
Budeme Vám vďační, ak si nájdete niekoľko minút na zodpovedanie otázok v tomto dotazníku. Vami poskytnuté údaje sú cenným podkladom pri určovaní priorít vývoja environmentálno-
zdravotnej politiky vo vzťahu k hluku v životnom prostredí.


Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí - DOTAZNÍK

 Výzvy srdce k pohybu 2011 
Začína 4. ročník kampane „Vyzvi srdce k pohybu“.

 Pandémia chrípky 

Informácie o pandémii chrípky:

 Národná kampaň hygieny a dezinfekcie rúk 
Viete čo je najviac znečistené baktériami? 
 • držadlá na nákupných vozíkoch
 • držadlá v autobusoch
 • kľučky na verejných toaletách
 • splachovače na verejných toaletách
 • počítačové myši v internetových kaviarňach
 • mobilné a pevné telefóny
 • bankovky a mince

 Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách - pokyny pre verejnosť  

UMÝVANIE RÚK 
Umývajte si starostlivo a často ruky!!!
Toto jednoduché a základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré Vám umožní chrániť si svoje zdravie počas sanácie a obnovy Vašich domovov. Umývajte si ruky pokiaľ možno mydlom, najmä vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi, takisto vždy pred jedlom a pitím, než sa dotýkate svojej tváre a samozrejme aj vždy pred a po použití WC.

 Pitný režim treba dodržiavať nielen počas horúčav 

O dôležitosti dostatočného prímu tekutín pre ľudský organizmus sa toho popísalo už naozaj dosť. Ale povedzme si otvorene: aj napriek všetkým informáciám ktoré máme, neustálom zdôrazňovaní pitného režimu, naozaj pijeme dostatok tekutín, tak potrebných pre telo v čase výdatných horúčav?

 Povodne – riziko vzniku prenosných ochorení a zásady na predchádzanie ich vzniku  

V súvislosti s povodňami môže dochádzať k vzniku rôznych infekcií. V tomto období sa nesmú 
podceňovať žiadne zdravotné problémy, najmä bežné hnačky, zvýšená teplota, bolesti brucha, hlavy, rôzne hnisavé infekcie, bolestivé, začervenané či teplejšie miesta na pokožke, ktoré môžu byť indikátorom začínajúcej choroby.

 "Black" (čierna) hena spôsobuje vážne poškodenie zdravia ľudí

Chystáte sa v lete na dovolenku k moru alebo do exotických krajín, kde pouliční umelci bežne ponúkajú dočasné tetovanie "black" henou? Potom neprehliadnite, že dočasné tetovanie "black" henou môže spôsobiť zdravotné problémy - vážne alergické reakcie. Ich symptómy sa prejavia za 3 - 12 dní a v mnohých prípadoch si vyžadujú lekárske ošetrenie, ba dokonca hospitalizáciu. Trvalé poškodenie kože, alergická kontaktná dermatitída a poly-senzibilizácia majú celoživotný charakter.

 Národná kampaň hygieny a dezinfekcie rúk

Viete čo je najviac znečistené baktériami? 
 • držadlá na nákupných vozíkoch
 • držadlá v autobusoch
 • kľučky na verejných toaletách
 • splachovače na verejných toaletách 
 • počítačové myši v internetových kaviarňach 
 • mobilné a pevné telefóny  
 • bankovky a mince 

Oznam pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov – registrácia prevádzkárni a podmienky umiestňovania na trh

Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách bol dňa 20.03.2007 novelizovaný zákonom č. 195/2007 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.05.2007.
Podľa § 6 ods. 1 vyššie uvedenej novely zák. NR SR č. 152/1995 Z. z. každý prevádzkovateľ okrem prevádzkovateľov uvedených v osobitnom predpise (§ 39 zák. NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti) oznámi podľa osobitného predpisu (Čl. 6 Nariadenia (ES) č. 852/2004 Z. z. Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín) príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín každú prevádzkareň podliehajúcu jeho kontrole, ktorá vykonáva činnosť na akomkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín na účely registrácie. Prevádzkovateľ oznámi príslušnému orgánu úradnej kontroly potravín akúkoľvek významnú zmenu činnosti prevádzkarne a jej prípadné uzatvorenie.


Informačná kampaň na ochranu zdravia pred slnečným žiarením.

Leto, pláž, slnko a milióny Európanov čoskoro vyrazia za slnkom na svoju každoročnú letnú dovolenku. A milióny občanov budú riešiť otázku, aký kozmetický výrobok na ochranu pred slnečným žiarením zvoliť, aby boli dostatočne chránení. Súčasný spôsob označovania kozmetických výrobkov na ochranu pred slnečným žiarením má však nedostatky. Vzhľadom na túto skutočnosť Európska komisia vydala „Odporúčanie Komisie z 22. septembra 2006 o účinnosti opaľovacích prípravkov a o nich uvádzaných súvisiacich údajoch“ (2006/647/ES 1), prostredníctvom ktorého sa má zabezpečiť, aby sa vo výrobnom priemysle uplatňovalo od roku 2007 štandardizované, jednoduché a zrozumiteľné označovanie kozmetických výrobkov na ochranu pred slnečným žiarením.


 Zelenina a jej význam 
Mrkva
Najbohatším zdrojom provitamínu A - karoténu je surová mrkva. Obsahuje aj hodne vitamínu B, C, D, E a K. Z minerálnych látok obsahuje organicky viazaný vápnik, horčík, železo, fosfor, kremík a síru. Mrkvová šťava je účinným prostriedkom prevencie chorôb, pretože zvyšuje odolnosť organizmu. Je základnou zložkou väčšiny liečivých zeleninových štiav. Karotén obsahuje žlté farbivo, ktoré sa počas pitia mrkvovej šťavy dostáva aj do kože a sfarbuje ju do žlta. Je to len prechodný, neškodný zjav, ktorý po nejakom čase samovoľne vymizne.
 Postup pri asanácii individuálnych studní postihnutých záplavami

Povodne sú najčastejším typom prírodných katastrof i u nás. Často pri nich dochádza k znehodnoteniu individuálnych zdrojov pitnej vody - studní, ktoré sú v mnohých prípadoch jediným zdrojom pitnej vody pre obyvateľstvo a s tým súvisiacim zvýšeným rizikom ohrozenia zdravia.


 Domáca lekárnička

Domáca lekárnička patrí do každej domácnosti. Pri malých a väčších poraneniach, či pri nevoľosti do nej siahneme ako po prvej pomoci.

Čo by mala lekárnička obsahovať?.


 ČO JE TO INKONTINENCIA

Týmto výrazom medicína označuje samovoľný, vôľou neovplyvniteľný únik moču. Dochádza k nemu pri narušení základných funkcií dolných močových ciest. K samovoľnému odtekaniu môže dochádzať aj v dôsledku infekcie močových ciest, poklesu panvového dna, zväčšenia prostaty, poruchy mozgu alebo miechy, zhubných nádorov.

podrobnosti


 "E" značky na potravinách

V posledných rokoch vyvolali letáky rozširované priamo do našich domácností veľa zmätkov okolo prídavných látok do požívatín.

Táto situácia si žiada odtajniť význam označenia „E“, pretože sa nepravdivo rozširuje názor, že „éčka“ na potravinách znamenajú skratku zo skupiny aditívnych látok „emulgátorov“ a že zakrývajú identitu látok, ktoré sú pochybné z hľadiska zdravotnej neškodnosti.

Čo teda znamená „E“ na našich požívatinách, ktoré je vždy spojené s určitým číslom?

podrobnosti


 "TABAK – SMRTEĽNÝ V KAŽDEJ PODOBE"

WHO heslo k WNTD 2006
Preklad: MUDr. Elena Kavcová, PhD.

Tabaková alebo lepšie nikotínová závislosť sa stala globálnou epidémiou, ktorá zvyšuje pustošenie krajín a regiónov, epidémia, ktorá si vyžiadala svoju daň na svojich obetiach vo forme zníženia výkonnosti, chorôb, invalidity a úmrtí.

podrobnosti


 Môžeš prestať fajčiť

Ako úspešne zvládnuť prvý deň?????

podrobnosti


Ktoré sú výhody pre fajčiara keď sa rozhodne dofajčiť poslednú cigaretu?

podrobnosti


Čo treba vedieť o cholesterole

Cholesterol
Cholesterol je tuková látka, ktorá je pre život a fungovanie organizmu nevyhnutná.
U človeka sa nachádza v každej bunke jeho tela.

podrobnosti


Fajčenie

Fajčenie stále zostáva na prvom mieste ako príčina smrti v celosvetovom meradle. štatistiky hovoria jasne : cigaretový dym spôsobuje smrť viacerých ľudí, ako je súčet úmrtí následkom všetkých druhov násilia, včítane nehôd, zločinov a samovrážd. 

podrobnosti


CHRÍPKA je veľmi závažné, vysoko nákazlivé, vzduchom sa šíriace vírusové ochorenie. O 2-3 dni po vniknutí vírusu do organizmu nastupujú bolesti hlavy, svalov, kĺbov, malátnosť, vysoká horúčka, ktoré sú často tak intenzívne, že chorého pripútajú na lôžko.

podrobnosti


 Zásady na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení na chrípku  v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky u ľudí

podrobnosti

 Európsky imunizačný týždeň 21.4.-25.4.2008

Európsky regionálny úrad Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) iniciuje v tomto roku ďalší ročník Európskeho imunizačného týždňa (EIW - European Immunization Week), ako kampaň Euroregiónu SZO zameranú na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania. Cieľom EIW je nárast zaočkovanosti a zlepšenie informovanosti o očkovaní proti infekciám, ktorým dokážeme vďaka očkovaniu úspešne predchádzať.

Ako sa bezpečne opaľovať

Pravidlá opaľovania .


Aj vy sa už tešíte na tohtoročnú dovolenku? Ponúkame Vám niekoľko dobrých rád, ktoré vám pomôžu

 vychutnať si leto bez problémov

podrobnosti


 Aktuálne informácie z činnosti oddelenia hygieny výživy počas letnej turistickej sezóny 2004

 Počas letnej turistickej sezóny prioritou oddelenia hygieny výživy sú zariadenia poskytujúce stravovacie služby a služby poskytujúce občerstvenie v strediskách turistického ruchu.

podrobnosti


 Aktuálne informácie z činnosti oddelenia hygieny detí a mládeže počas letnej turistickej sezóny 2004

Počas trvania letnej turistickej sezóny 2004 pracovníčky oddelenia hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši vykonávajú štátny zdravotný dozor zotavovacích podujatí organizovaných na území okresu Veľký Krtíš

podrobnosti


 Aktuálne informácie o pripravenosti a prevádzke umelých kúpalísk v letnej turistickej sezóne 2004.

V letnej turistickej sezóne 2004 registrujeme v okrese Veľký Krtíš 4 umelé kúpaliská , a to 3 letné vonkajšie kúpaliská a 1 kúpalisko v celoročnou prevádzkou.Z celkového počtu 12 bazénov je 7 z nich napúšťaných termálnou vodou a 5 netermálnou vodou.Povolenie na prevádzku doteraz dostali 2 letné kúpaliská , Termálne kúpalisko v Dolnej Strehovej a letné kúpalisko vo Vinici.

podrobnosti


 Bezpečné cesty sú cesty bez nehôd

 Svetový deň zdravia – 7.apríl, ktorý si každoročne pripomíname na základe rozhodnutia WHO z roku 1949, sa v tomto roku niesol pod heslom „Bezpečné cesty sú cesty bez nehôd“ (Road safety is no aciident). Už tradične sa však aktivity spojené s týmto dňom nesústreďujú len na 7.apríl, ale majú formu celoročnej kampane. WHO iniciuje a podporuje na celom svete preventívne programy na zníženie úmrtnosti a invalidity následkom dopravných nehôd na cestách. Týždeň od 5.-11.apríla bol komisiou UNECE vyhlásený za „Týždeň bezpečných ciest v európskom regióne“ pod heslom „Rešpektujme sa v záujme bezpečnosti“. Cieľom bolo poukázať na skutočnosť, že agresívne správanie vodičov za volantom plodí len ďalšie násilie.

podrobnostispäť