História RÚVZ    Výročné správy     Ochrana osobných údajov
korona

Uznesenie vlady SR - 695 - 24.11.2021: PDF dokument

Tlacova sprava - Prevádzky, HP, ruska a OTP na pracovisku: PDF dokument

V súčasnosti stále prebiehajú medzirezortné rokovania k povinnému zavedeniu režimu OTP na pracoviskách. Rieši sa zabezpečovanie logistiky a ďalšie potrebné procesy na úrovni príslušných rezortov. Úrad verejného zdravotníctva SR s prihliadnutím na tieto skutočnosti nenariadi túto povinnosť s účinnosťou od pondelka 22. novembra 2021.
O ďalších krokoch budeme informovať na stránke www.ruvzvk.sk

Nová vyhláška ohľadom hromadných podujatí a prevádzok od 22.11.2021: PDF dokument

V prípade kontaktovania RÚVZ vo Veľkom Krtíši ohľadom ochorenia COVID19 prosím použite nasledné telefónné číslo: 0951 861 024

Regionálne úrady verejného zdravotníctva aktuálne nemajú kompetenciu vydávať potvrdenia o očkovaní proti COVID-19 ani medzinárodné očkovacie preukazy.
V súvislosti s potvrdením o očkovaní proti COVID-19, vydáva takýto doklad napríklad vakcinačné centrum, kde je osoba očkovaná.
Medzinárodný očkovací preukaz v Slovenskej republike štandardne vydávajú centrá pre cudzokrajné choroby.
Pokiaľ ide o tzv. Zelené pasy, ktoré sú reakciou na pandémiu COVID-19, tie sú v súčasnosti v štádiu riešenia na nadrezortnej úrovni.

Informačný list
k poskytnutiu osobných údajov osôb starších ako 18 rokov, ktorým bola ku dňu volieb do orgánov samosprávy obcí (3. októbra 2021) obmedzená osobná sloboda z dôvodu ochrany verejného zdravia, a to na žiadosť obce.
text listu

Dňom 1. januára 2004 nadobudol účinnosť zákon č.578/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Novelizáciou tohto zákona došlo k zriadeniu Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré prevzali komptencie orgánov na ochranu zdravia, t.j. štátnych krajských a okresných hygienikov ako aj kompetencie štátnych zdravotných ústavov.
V našom regióne bol zriadený Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši pre územný obvod okresu Veľký Krtíš
     Regionálny úrad verejného zdravotníctva ako orgán na ochranu zdravia pri svojej činnosti postupuje v zmysle ustanovení zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V rámci našej pôsobnosti poskytujeme konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť počas stránkových hodín na každom oddelení úradu.

     Adresa:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Veľkom Krtíši
Banícka č. 5, 990 01 Veľký Krtíš
tel.: 047 / 4830 747, e-mail: ruvzvk@uvzsr.sk

[Mapa]    [Cenník výkonov]    [Výberové konania]