História RÚVZ    Výročné správy     Ochrana osobných údajov

Dňom 1. januára 2004 nadobudol účinnosť zákon č.578/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Novelizáciou tohto zákona došlo k zriadeniu Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré prevzali komptencie orgánov na ochranu zdravia, t.j. štátnych krajských a okresných hygienikov ako aj kompetencie štátnych zdravotných ústavov.
V našom regióne bol zriadený Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši pre územný obvod okresu Veľký Krtíš
     Regionálny úrad verejného zdravotníctva ako orgán na ochranu zdravia pri svojej činnosti postupuje v zmysle ustanovení zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V rámci našej pôsobnosti poskytujeme konzultácie a poradenstvo pre podnikateľské subjekty a verejnosť počas stránkových hodín na každom oddelení úradu.

     Adresa:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom vo Veľkom Krtíši
Banícka č. 5, 990 01 Veľký Krtíš
tel.: 047 / 4830 747, e-mail: ruvzvk@uvzsr.sk

[Mapa]    [Cenník výkonov]    [Výberové konania]